• 1 Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepikslubny.com.pl, prowadzony jest przez firmę: Niezapomniane Chwile z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 8, 33- 300 Nowy Sącz,posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 734-295-82-30, REGON: 120688561 zwaną dalej „Sprzedającym” albo „Sklepem”.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej w sklepie "Niezapomniane Chwile", w sieci internet pod adresem www.sklepikslubny.com.pl
 3. Informacje na temat towarów Sprzedający zamieszcza na stronie internetowej sklepu wskazanej w pkt 1 powyżej.
 4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

4.1. Sprzedający lub Administrator - właściciel sklepu internetowego prowadzonego pod domeną www.sklepikslubny.com.pl
4.2. Sklep - prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.sklepikslubny.com.pl
4.3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna składająca zamówienie w Sklepie.
4.4. Konsument - osoba fizyczna składająca zamówienie w Sklepie, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.5. Produkt/-y – dekoracje oraz akcesoria okolicznościowe
4.6. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała poprawnej rejestracji Konta w Sklepie.
4.7. Konto - udostępnione Użytkownikowi Sklepu po dokonaniu rejestracji miejsce na serwerze, na które Użytkownik wprowadza swoje Dane osobowe i w ramach którego administruje Danymi. W ramach konta Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje możliwość zakupu Produktów w ramach Sklepu internetowego.
4.8. Koszyk - funkcjonalność Sklepu, w której wyświetlone są dodane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy oraz formy płatności.
4.9. Panel Klienta - funkcjonalność, w ramach której Użytkownik po zalogowaniu przy użyciu nadanego mu loginu i hasła, może zarządzać swoimi Danymi Osobowymi oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie.
4.10. Adres/-y e-mail: odpowiednio adresy poczty elektronicznej służące do dokonywania zawiadomień i składania oświadczeń woli, za wyjątkiem przypadków gdy niniejszy regulamin przewiduje formę pisemną:

• dla Klienta – adres wskazany w formularzu rejestracyjnym lub w zamówieniu;
• dla Sprzedającego – biuro@sklepikslubny-nowysacz.pl

4.11. Baza Kont - zbiór Danych Osobowych oraz innych danych przypisanych do danego Konta zamieszczonych na serwerze Sprzedającego po wprowadzeniu ich na stronie Sklepu internetowego przez Użytkowników, które za ich zgodą są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób.
4.12. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu pod linkiem http://sklepikslubny.com.pl/logowanie?back=my-accountinformacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sprzedającego w celu prawidłowego realizowania świadczeń oraz innych celach operacyjnych i marketingowych, do których ma dostęp poza Administratorem wyłącznie osoba, której dane dotyczą.
4.13. BOK - Biuro Obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu 18 547 37 33 w dniach pon. – pt. w godzinach 10:00 - 17:00 lub pod adresem mailowym:
biuro@sklepikslubny-nowysacz.pl

 1. Adresem korespondencyjnym Sprzedającego jest: Niezapomniane Chwile, ul. Szarych Szeregów 8, 33-300 Nowy Sącz. Adres ten właściwy jest dla wszelkiej korespondencji związanej z działalnością Sklepu internetowego, a przede wszystkim do przesyłania oświadczeń o odstąpieniu od umowy czy wniosków reklamacyjnych oraz do zwrotów towarów.

 

 • 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu


1. Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:

1) Kupujący powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym,

2) korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarki internetowe w wersji:

• Internet Explorer w wersjach 7.0 i wyższych,

• Opera w wersjach 9.0 i wyższych,

• Mozilla Firefox w wersjach 3.0 i wyższych,

• Google Chrome w wersjach 5.0 i wyższych.2.

2. Przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.

3. Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klienta, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców.

4. Według najlepszej wiedzy Sprzedającego możliwa jest również współpraca z systemem teleinformatycznym za pośrednictwem innych przeglądarek niż wymienionych w ust. 1,
jednakże jedynie powyższe przeglądarki objętą są zapewnieniem Usługodawcy prawidłowego działania systemu teleinformatycznego.

5. Sprzedający oświadcza, że w ramach systemu Sklepu przetwarza następujące dane eksploatacyjne użytkowników serwisu internetowego w ramach którego prowadzony jest
Sklep:

1) adres IP,
2) wersja przeglądarki,
3) rodzaj przeglądarki,
4) host,
5) system operacyjny.

 

 • 3 Rejestracja Klientów w Sklepie

1. Korzystanie ze Sklepu wymaga dokonania rejestracji przez Klienta, co równoznaczne jest z założeniem Konta oraz zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Sprzedającym w zakresie możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu (prowadzenie Konta). Rejestracja w sklepie oraz prowadzenie Konta jest bezpłatne.
2. Dokonanie rejestracji w Sklepie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
3. W celu rejestracji w „www.sklepikslubny.com.pl”,czyli założeniu konta nowego Klienta, należy poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem http://sklepikslubny.com.pl/logowanie?back=my-account, podając imię i nazwisko, adres e-mail, hasło oraz w przypadku wybrania przesyłki kurierskiej numer telefonu. Następnie zaakceptować regulamin sklepu Niezapomniane Chwile oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „MOJE INFORMACJE OSOBISTE”).
4. Po przeprowadzeniu poprawnej rejestracji nowego Klienta w sklepie „Niezapomniane Chwile”, użytkownik otrzyma wiadomość potwierdzającą rejestrację na adres e-mail wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym. Każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu.
5. W trakcie procesu rejestracji w sklepie „Niezapomniane Chwile” tworzony jest profil Klienta. Zamieszczając wszelkie dane w koncie użytkownika, Klient oświadcza, że posiada pełne prawo do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich w celu poprawnej realizacji zamówień i innych procesów wynikających ze specyfikacji sklepu „Niezapomniane Chwile”
6. Klient, który poprawnie założył konto w sklepie „Niezapomniane Chwile” uprawniony jest do pełnego korzystania z funkcji Sklepu w szczególności do składania zamówień na produkty dostępne w asortymencie sklepu „Niezapomniane Chwile”.
7. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią i akceptacją Regulaminu (wraz z załącznikami) i dodatkowych dokumentów takich jak Polityka Prywatności.
8. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta zawarta zostaje na czas nieokreślony.
10. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu „Niezapomniane Chwile”, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu „Niezapomniane Chwile” lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu „Niezapomniane Chwile” do innego celu niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenie na stronach internetowych sklepu „Niezapomniane Chwile” jakiejkolwiek działalności niezgodnej z przeznaczeniem Sklepu, a mogącej szkodzić podmiotom korzystającym z sklepu „Niezapomniane Chwile”.

 

 • 4 Zasady składania i realizacji zamówień


1. Prezentacja towarów na stronach Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
2. Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez wybór towaru przy użyciu stosownej funkcjonalności Sklepu (dodając do "Koszyka" i zatwierdzając zamówione towary w Koszyku).
3. Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie przyjmowane są poprzez stronę internetową www.sklepikslubny.com.pl. Zamówień dokonywać mogą Użytkownicy posiadający aktywne Konto poprzez umieszczenie wybranych przez siebie Produktów w Koszyku.
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Za dni robocze w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. W celu złożenia zamówienia należy:
1) zalogować się do sklepu „Niezapomniane Chwile” klikając link „ZALOGUJ SIĘ”;
2) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia, a następnie klikając „Kup teraz” dodać produkt do Koszyka;
3) kliknąć na przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia” gdzie wyświetlą się informacje o wybranych produktach, ich ilość oraz cena brutto;
4) wybrać odpowiedni adres na jaki ma zostać wysłana przesyłka lub uaktualnić go poprzez kliknięcie „Uaktualnij”;
5) w kategorii „Metody dostawy” wybrać odpowiedni dla siebie sposób dostawy towaru;
6) następnie w kategorii „Wybierz metodę płatności” wybrać dogodny dla siebie sposób zapłaty;
7) klikając przycisk „Zamawiam i płacę” klient potwierdza złożenie zamówienia do Sklepu;
8) po naciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę” wyświetla się całkowity koszt zamówionych produktów, łącznie z kwotą dostawy, wcześniej wybraną przez Klienta.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.
7. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na nowy przewidywany termin realizacji zamówienia oraz na uprawnienie Kupującego do:
1) odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedający wówczas zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości,
2) odstąpienia przez Kupującego od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części.
8. W przypadku braku towaru informacja taka będzie wyświetlana przy produkcie, wówczas Klient nie będzie miał możliwości złożenia zamówienia.
9. Niezależnie od postanowień ust. 7, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność towaru, Sprzedający może, za zgodą Kupującego, dostarczyć inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie. Kupujący ma prawo zwrócić dostarczony w ten sposób towar na koszt Sprzedającego, z zachowaniem 14-dniowego terminu.
10. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia i jego wstrzymania (tj. odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży), niezależnie od możliwości realizacji zamówienia przez Sklep, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość (np. brak możliwości telefonicznego potwierdzenia zamówienia). W takim przypadku Sprzedający może uzależnić realizację zamówienia od dokonania zapłaty z góry przez Klienta, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty, od umowy odstąpić, przesyłając zawiadomienie Klientowi na jego adres e-mail.
11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Informacja o przyjęciu danego zamówienia złożonego przez Użytkownika widoczna będzie także w Panelu Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 2 powyżej, a chwila otrzymania przez Klienta przyjęcia zamówienia jest chwilą zawarcia umowy sprzedaży.
12. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:
1) w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego,
2) w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania zamówienia,
3) w przypadku zamówień płatnych przez operatora płatności Przelewy24 – w chwili autoryzacji transakcji.
13. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z BOK.
14. Informacja o minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta będącego konsumentem, wynikających z umowy sprzedaży towaru, za który uznaje się czas od złożenia zamówienia do odbioru towaru, jest dostarczana Klientowi bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
15. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, Sklep dokona zwrotu wszystkich należności Klientowi.

 

 • 5 Ceny Produktów

1. Na całkowitą wartość zamówienia składa się: cena towaru i koszty przesyłki.
2. Ceny Produktów podane są przy opisie danego Produktu na stronie Sklepu.
3. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu przy Produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
4. Ceną ostateczną jest cena podana przy danym Produkcie na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
5. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
6. Koszty przesyłki wynoszą:

 

Dostawa

 

Koszt zamówienia

Osobiście

Wysyłka

do 200 zł

0 zł

25,00 zł

powyżej 200 zł

0 zł

18,00 zł

7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmującej cenę towaru i koszty przesyłki, zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

8. Na paragonie dostarczanym Klientowi wraz z towarem cena towaru i koszty przesyłki są podane oddzielnie.
9. Informacja o formach płatności zawarta jest w § 7 niniejszego Regulaminu.
10. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania oraz wycofywania ich z asortymentu Sklepu, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
11. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
12. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

 

 • 6 Dostawa

1. Sprzedający dostarcza Produkty jedynie na terenie Polski.
2. Sprzedający realizuje zamówienie w ciągu siedmiu dni roboczych począwszy od następnego dnia roboczego jeżeli w opisie produktu nie jest inaczej podane i prowadzi następujące formy dostawy:
1.1. Wysyłkowa:
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firm kurierskich.
2. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
3. Zamówienie złożone w dniach roboczych od poniedziałku do piątku do godziny 12:00 dostarczane jest w terminie do siedmiu dni roboczych
4. Zamówienie złożone w dniach od poniedziałku do piątku po godzinie 12:00 oraz zamówienie złożone w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (uwzględniając w tym niedziele oraz dni świąteczne) dostarczane jest do dziesięciu dni roboczych
5. W przypadku płatności przelewem, powyższe terminy dostaw zostają wydłużone o czas realizacji przelewu (Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie).
6. Dowód zakupu (rachunek lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na rachunku są zgodne z podanymi przez Klienta przy składaniu zamówienia.
7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy nie przyjmować przesyłki oraz jak najszybciej skontaktować się z BOK w celu wyjaśnienia sprawy.
1.2. Odbiór osobisty jest możliwy w siedzibie sklepu pod adresem: „Niezapomniane Chwile” ul. Szarych Szeregów 8, 33-300 Nowy Sącz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00 do 17:00 oraz sobota w godzinach od 09:00 do 14:00.

 

 • 7 Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o nr 29114020040000380265058545
b. płatnością internetową (e-przelewem) lub kartą kredytową za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24,
c. płatnością za pobraniem, przy odbiorze przesyłki.
2. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze,
wysłanych pod wskazany przez Klienta adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry przelewem lub kartą kredytową.
3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.
4. W przypadku wyboru przez Klienta następujących sposobów płatności: przelew, karta kredytowa Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia (brak płatności jest jednoznaczny z odstąpieniem Klienta od umowy). W przypadku zamówień opłacanych przelewem, zastosowanie mają następujące dane do przelewu:
Bank: MBANK
Nr konta: 29114020040000380265058545
Odbiorca: Niezapomniane Chwile
Adres odbiorcy: Szarych Szeregów 8
Tytuł przelewu: nr zamówienia (podany w wiadomości e-mail).

 

 • 8 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827; „Ustawa o Prawach Konsumenta”), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 8 i 12 poniżej, w terminie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta (lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która:
1. obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
2. polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
2. Odstąpienie od umowy sprzedaży towaru następuje poprzez złożenie Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie pisemnej na adres Sprzedającego podany w § 1. Sprzedający niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy otrzymane od Konsumenta, poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Klienta.
3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru, wskazanego w pkt 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
4. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarta została w załączniku do Ustawy o prawach konsumenta.

5. Wzór formularza odstąpienia od umowy tożsamy z załącznikiem do Ustawy o Prawach Konsumenta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru można złożyć na wyżej wymienionym formularzu.

• Formularz odstąpienia od umowy – kliknij tutaj aby pobrać.

6. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, zakupiony towar należy zwrócić na adres: Niezapomniane Chwile ul. Szarych Szeregów 8, 33-300 Nowy Sącz, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwracanych towarów wysłanych za pobraniem.
8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedającego.
9. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
10. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.
11. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży towaru, umowę tą uważa się za niezawartą. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym ceny towaru oraz poniesionych przez Klienta kosztów dostawy towaru, z zastrzeżeniem pkt 12 poniżej, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie wskazał numeru konta, Sprzedawca dokona zwrotu wyżej wymienionych płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
12. Jeżeli Klient przy zawarciu umowy sprzedaży towaru wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru proponowany przez Sprzedawcę, Klient ponosi różnicę w kosztach związanych ze sposobem dostarczenia towaru wybranym przez Klienta a najtańszym sposobem dostarczenia towaru proponowanym przez Sprzedawcę.
13. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:
1. której przedmiotem jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
2. której przedmiotem jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
3. której przedmiotem jest towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

 

 • 9 Rękojmia; Gwarancja; Reklamacje
 1. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Klientowi Produktów bez wad.
  2. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad oraz wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie jakości.
  3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.
  4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. Jeżeli termin przydatności do użycia kończy się po upływie dwóch lat od wydania Produktu – Klientowi. W takim przypadku Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem tego terminu.
  5. W przypadku wad towaru, Klient może żądać – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 poz. 21- tj.; „Kodeks cywilny”) – naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada towaru jest nieistotna.
  6. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta lub Sprzedającego. O istnieniu i treści gwarancji Sklep informuje Klienta przy opisie towaru na stronie internetowej Sklepu. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji i jej zakresie może być zawarte również na etykiecie Produktu.
  7. Klient może, według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji, bezpośrednio u gwaranta oraz z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi od Sprzedawcy.
  8. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi powinny być składane pisemnie, wraz z reklamowanym towarem, z zastrzeżeniem pkt 10 poniżej, na adres: Niezapomniane Chwile ul. Szarych Szeregów 8. 33-300 Nowy Sącz

9. • Formularz reklamacji - kliknij tutaj aby pobrać.


10. Sklep nie przyjmuje przesyłek reklamowanych towarów odsyłanych za pobraniem.
11. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Klienta na adres wskazany w pkt 8 powyżej byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest obowiązany udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, którym towar się znajduje.
12. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon lub kserokopię rachunku). Reklamacja powinna zawierać również opis zgłaszanych zastrzeżeń do produktu.
13. Sklep rozpatruje reklamacje oraz informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.
14. Koszty związane z odesłaniem Sprzedawcy towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
15. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klienta przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do wyżej wymienionych procedur określają każdorazowo przepisy prawa regulujące ich zastosowanie i przebieg (np. możliwość skierowania sprawy, za zgodą Klienta i Sprzedawcy, do stałego polubownego sądu konsumenckiego).

 

 • 10 Dane osobowe

1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Sprzedającego zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Prywatności.
2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę, z wykorzystywaniem przestrzeni serwerowej udostępnionej przez zewnętrzną firmę hostingową.
3. Sprzedający jako Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator) dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 -j.t.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 -j.t.).
4. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem oraz prawnie usprawiedliwionym celu marketingowym, a także w innych prawnie dopuszczalnych celach.
5. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie usług w ramach umowy o prowadzenie konta w Sklepie od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, Administrator może odmówić świadczenia usług dostępnych w Serwisie, może również zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nienadesłania kopii dokumentu w wyznaczonym terminie Administrator może usunąć Konto.
6. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustaw, jak również żądania ich usunięcia z bazy Kont.
7. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
8. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Konta w formularzu rejestracyjnym(również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika) Administrator (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
1) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych;
2) skierowania do Użytkownika ostrzeżenia;
3) zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych funkcjonalności w ramach Sklepu;
4) zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy;
5) bezpowrotnego usunięcia Konta.
9. Administrator uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator nie udostępnia wbrew prawu danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom, w szczególności nieuprawionym osobom.
10. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celach innych niż niezbędne do składania zamówień, Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
11. Usunięcie danych osobowych w sytuacji opisanej w ust. 10 następuje na pisemny wniosek Użytkownika i jest realizowane do 30 dni od wpływu wniosku.
12. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, Sprzedający przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:
1) należytego rozliczenia usług zmówionych przez Klienta;
2) należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Klienta;
3) rozpatrzenia reklamacji;
4) własnej sprawozdawczości finansowej i podatkowej.

 

 • 11 Rozwiązanie umowy i usunięcie konta

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (umowa o prowadzenie Konta) może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie informacji o wypowiedzeniu na adres e-mail odpowiednio Użytkownika lub Usługodawcy albo w formie pisemnej na adres właściwy dla korespondencji.
2. Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu, a Konto zostaje usunięte z Bazy Kont przez Administratora.
3. Do usunięcia Konta po rozwiązaniu Umowy stosuje się odpowiednio postanowienia § 10 ust. 12.

 

 • 12 Postanowienia końcowe

1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:
1. pod adresem pocztowym przedsiębiorstwa Sprzedającego: Niezapomniane Chwile ul. Szarych Szeregów 8, 33-300 Nowy Sącz;
2. za pośrednictwem strony internetowej: www.sklepikslubny.com.pl
3. pod adresem poczty elektronicznej: biuro@sklepikslubny-nowysacz.pl
4. na numer telefonu 18 5473733 w dniach pon. – pt. w godzinach 10:00 – 17:00.
2. Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia.
3. Aktualny regulamin oraz wersje regulaminów obowiązujące uprzednio zamieszczone są na stronie Sprzedającego pod adresem www.sklepikslubny.com.pl. Użytkownik może swobodnie pozyskać lub zapisać regulamin poprzez bezpłatne pobranie pliku ze strony Sprzedającego.
4. Sprzedający uprawniony jest do zmiany regulaminu.
5. Dokonanie zmiany Regulaminu przez Sprzedającego nie jest skuteczne wobec zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, chyba że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie do tej umowy aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.
6. Sprzedający poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu oraz o nowej jego treści w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na prowadzenie Konta, uważa się, że zmiany zostały przez niego zaakceptowane. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Sprzedającego o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny.
7. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne, których właściwość określają w szczególności przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
8. Kupujący może, niezależnie od postanowień ust. 7, zwrócić się do Sprzedającego z wnioskiem o polubowne załatwienie dowolnego sporu dotyczącego zawartej umowy lub w innych sprawach dotyczących niniejszego Regulaminu.
9. W sprawach nieuregulowanych wprost w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 13.02.2015 roku.

 


PoPracy